High Quality Prints & Fast Shipping

Nederlands

AVG / Privacyverklaring King of Herrings Art Printing
King of Herrings Art Printing King of Herrings Art Printing, gevestigd aan Wortelhaven 838911 GL Leeuwarden
Leeuwarden Netherlands, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

website: https://www.kingofherrings.nl

Adres: Wortelhaven 838911 GL Leeuwarden
Leeuwarden Netherlands +31 (0)58 75 100 20

José Smit is de Functionaris Gegevensbescherming van King of Herrings Art Printing Zij is te bereiken via jose@kingofherrings.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
King of Herrings Art Printing verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Internetbrowser en apparaat type
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via jose@kingofherrings.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
King of Herrings Art Printing verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van jouw bestelling en betaling
– Om oederen en diensten bij je af te leveren
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Geautomatiseerde besluitvorming
King of Herrings Art Printing neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van King of Herrings Art Printing) tussen zit. King of Herrings Art Printing gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: Woo Commerce (webshop)

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
King of Herrings Art Printing bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
Ten behoeve van het verwerken van de overeenkomst of via de aanmaak van een persoonlijk account verworven persoonsgegevens: tot maximaal 2 jaar na de laatste accountactiviteit/bestelling.
Delen van persoonsgegevens met derden
King of Herrings Art Printing verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. King of Herrings Art Printing blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
King of Herrings Art Printing gebruikt functionele en analytische cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

King of Herrings Art Printing gebruikt Google Analytics cookies. Wij hebben een afspraak met Google dat de laatste 8 nummers van het IP adres worden gemaskeerd. Wij hebben informatie delen uitgeschakeld. Wij maken geen gebruik van andere Google diensten in combinatie met Google Analytics cookies. De cookie informatie kan de identiteit van de bezoeker aan de website niet identificeren en de informatie is niet gekoppeld aan persoonlijke informatie.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar jose@kingofherrings.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. King of Herrings Art Printing zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren. King of Herrings Art Printing wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
King of Herrings Art Printing neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via jose@kingofherrings.nl

English

GDPR / Privacy Policy King of Herrings Art Printing
King of Herrings Art Printing located at Wortelhaven 83 8911 GL 
Leeuwarden Netherlands, Is responsible for the processing of personal data, as shown in this privacy statement.

Contact details:

website: https://www.kingofherrings.nl

Address: Wortelhaven 838911 GL 
Leeuwarden Netherlands +31 (0)58 75 100 20

José Smit is the data protection officer at King of Herrings Art Printing She can be reached at jose@kingofherrings.nl

Personal details we process
King of Herrings Art Printing processes your personal details when you use our services and/or because you have provided these details to us yourself. Below you find an overview of the personal details we process:

– First and last name
– Address details
– Telephone number
– E-mail address
– IP-address
– Other personal details which you have actively provided us with, for instance when creating a profile on our website, through correspondence or by telepohone
– Internet browser en device type
Special and / or sensitive personal data we process
Our website and/or service does not intend to collect data on website visitors younger than 16 years old.
Unless they have permission from a parent or guardian. However, we can not check if a visitor is older than 16. Therefore we recommend that parents are involved in the online activities of their children, to prevent that information about children is collected without parental consent.
If you are convinced that we have collected personal information about a minor without consent, please contact us at jose@kingofherrings.nl, and we will remove that information.

The aims and legal basis on which we process personal data
King of Herrings Art Printing processes your personal data for the following reasons:

– To process your order and payment
– To deliver goods and services
– To call or email you in case this is necessary for the smooth running of our services
– To provide you with the option of creating an account with us
Automated decision taking
King of Herrings Art Printing does not make decisions based on automated processing on matters that can have (significant) consequences for persons. These are decisions taken by computer programs or systems, without a person (for example an employee of King of Herrings Art Printing) sitting between them. King of Herrings Art Printing uses the following computer programs or systems: Woo Commerce (webshop)

How long we store personal data for

King of Herrings Art Printing does not store your data for any longer than strictly necessary to realise the purposes for which your data is collected. Here you can see for how long we keep your data for the following data categories:
Data obtained for the purpose of processing an agreement or through the creation of a personal account will be stored for 2 years at the most after the last account activity or order
Sharing of personal data with 3rd parties
King of Herrings Art Printing will not sell your personal details to 3rd parties and will only provide them in case this is necessary for the implementation of our agreement with you or to comply with legal requirements. With those companies who will process your details on our request we will secure a processing agreement to ensure a similar level of security and privacy of your data. King of Herrings Art Printing will still be responsible.
Cookies, or comparable technologies, used by us
King of Herrings Art Printing uses functional and analytical cookies. A cookie is a small text file that will be stored by a first visit to this website in the browser of your computer, tablet or smartphone. The cookies we use are necessary for the technical running of the website and for your ease of use. They make sure that the website runs as it should and that, for instance, your user preferences are remembered. These cookies are also used to make the website run smoothly and in order to optimise the website. You can You can adjust your internet browser so it won’t store cookies. You can also delete all information stored in the past in the setting of your browser.

King of Herrings Art Printing makes use of Google Analytics cookies. We have a processing agreement with Google. The last octet of the IP address is masked and we have turned off data sharing. King of Herrings Art Printing does not use any other Google services in combination with Google Analytics cookies.

This data cannot determine the identity of visitors. The data is also not linked to personal information. You can refuse future collection and storage of data at any time.

View, modify or delete data
You have the right to view, correct or delete your personal data. You can do this yourself in the personal settings of your account. You also have the right to withdraw your consent to the data processing or to object to the processing of your personal data by King of Herrings Art Printing and you have the right to data portability. This means that you can submit a request to us to send the personal information we have on you in a computer file to you or another organisation named by you.

You can send a request for access, correction, deletion, data transfer of your personal data or request for cancellation of your consent or objection to the processing of your personal data to jose@kingofherrings.nl.

To ensure that the request for access has been made by you, we ask you to send a copy of your ID with the request. Make your passport photo, MRZ (machine readable zone, the strip with numbers at the bottom of the passport), passport number and Social Security Number black in this copy. This is to protect your privacy. We respond as quickly as possible, at the most within four weeks, at your request.

King of Herrings Art Printing also wants to point out that you have the right to file a complaint with the national supervisory authority, the Dutch Data Protection Authority. This can be done via the following link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

How we secure personal details
King of Herrings Art Printing takes the security of your personal data very seriously and will take appropriate measures to avoid abuse, loss, unauthorised access, publication and modification. If you are under the impression that your details are nevertheless not protected sufficiently or if there is any indication of abuse, please contact our customer servicec on jose@kingofherrings.nl